ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಆಕುತಿದ್ದಾನೆ